علی گلمرادی در جلسه شورای اشتغال بندر ماهشهر

علی گلمرادی در جلسه شورای اشتغال بندر ماهشهر

علی گلمرادی در جلسه شورای اشتغال بندر ماهشهر:
اگر محرز شود که شرکتهای منطقه ماده ۴۷ در زمینه اشتغال بومی را همچنان نادیده بگیرند بشدت با آنها در هر پست ومقامی از جایگاه نظارتی برخورد خواهیم کرد

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top