پروژه های در حال ساخت و نوسازي شبكه بهداشت و درمان بندر ماهشهر و بندر امام خمینی

پروژه های در حال ساخت و نوسازي شبكه بهداشت و درمان بندر ماهشهر و بندر امام خمینی

٣٦پروژه در حال ساخت و نوسازي شبكه بهداشت و درمان بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره)كه در طي يكسال گذشته شروع شده و تعدادي از آنها به بهره برداري رسيده است

١-ساخت اورژانس٤٢تختخوابي بيمارستان حاجيه نرگس
٢-ساخت اورژانس٢٢تختخوابي بندر امام
٣-ساخت مركز شماره١
٤-ساخت مركز شماره٢
٥-ساخت مركز شماره٤
٦-ساخت مركز شماره٦
٧-ساخت مركز شماره٧
٨-ساخت پايگاه فاز٦
٩-ساخت پايگاه فاز٧
١٠-ساخت پايگاه خ مطهري
١١-ساخت پايگاه خ سعيدي
١٢-ساخت پايگاه صباغان
١٣-ساخت پايگاه دستغيب
١٤-ساخت پايگاه نيزار
١٥-ساخت پايگاه صدوقي
١٦تعميرات اساسي مركز بهداشت و آزمايشگاه مركزي شهرستان با تمام تجهيزات
١٧-ساخت و تجهيز كامل آزمايشگاه شهر چمران
١٨-ساخت خانه بهداشت مدني
١٩-ساخت خانه بهداشت گرگر حميدي
٢٠-تعميرات كامل سالن كنفرانس مركز بهداشت
٢١-تعميرات كامل خانه بهداشت مكسر
٢٢-” خانه بهداشت هشچه سفلي
٢٣-” خانه بهداشت بنيوار
٢٤-” خانه بهداشت ثلث
٢٥-” خانه بهداشت مقطوع
٢٦-” خانه بهداشت سرايمه
٢٧-بهسازي و توسعه بخش زنان بيمارستان
٢٨-ساخت زايشگاه ويژه
٢٩-ساخت بخش تالاسمي
٣٠-توسعه بخش اطفال بيمارستان
٣١-توسعه بخش راديولوژي بيمارستان
٣٢-توسعه اتاق عمل بيمارستان
٣٣-توسعه و تعميرات بخش راديولوژي و دندانپزشكي بيمارستان راه زينب
٣٤-ساخت كلينيك ويژه بيمارستان
٣٥-تعميرات و نوسازي ساختمان شبكه بهداشت
٣٦-ساخت پايگاه ١١٥چمران

با تشكر از كليه همكاران بويژه تيم مديريتي شبكه ،بيمارستان،مركز بهداشت،فوريت ها و همه مسئولين شهرستاني و استاني كه در تكميل پروژه ها همكاري داشته اند

 

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top