تعیین تکلیف مساله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تا دو هفته آتی در مجلس…

اصلاح ساختار آموزش و پرورش ضروری است/ لزوم توجه به حقوق و مزایای کارکنان ارتش

تعیین تکلیف مساله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی تا دو هفته آتی در مجلس/ ریش در دست دولت و قیچی در دست مجلس!علی گلمرادی

علی گلمرادی نماینده مجلس خبر داددر مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز باید گفت که لایحه مفصلی است زیرا سرنوشت ۲۰۰ هزار نفر به این لایحه بستگی دارد و از نظر استخدام افراد بسیار لایحه مهمی به شمار می رود.لایحه خدمات کشوری نیز مراحل نهایی را در سازمان استخدام کشوری طی می کند و تا دو هفته دیگر به کمیسیون اجتماعی می آید. این لایحه مواردی در خصوص استخدام افراد و همچنین همه مسائل مربوط به قراردادها را چه در دولت کنونی و چه در دو دولت گذشته در بر می گیرد.
لایحه مدیریت خدمات کشوری بسیار مفصل است چرا که سرنوشت ۲۰۰ هزار نفر به آن بستگی دارد به همین دلیل کمیسیون تصمیم دارد یک یا دو بند به آن اضافه کند. این لایحه نیز از نظر استخدام افراد حائز اهمیت است. دولت به منظور سازماندهی نیروهای خدماتی و دولتی در بعضی از موارد سخت گیری هایی را اتخاذ کرده و در بعضی از موارد از خود تعامل سازنده نشان داده است.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top