جلسه ویژه آقای گلمرادی با آقای مهندس شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

جلسه ویژه آقای علی گلمرادی نماینده مردم شریف بندرماهشهر،امیدیه، هندیجان و بندرامام خمینی(ره)در مجلس شورای اسلامی با آقای مهندس شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پیرامون مسائل ومشکلات موجودومرتبط با صنعت؛در این جلسه بحث وتبادل نظردر خصوص نحوه بکارگیری نیروهای بومی وسرمایه گذاری بخش خصوصی بصورت جدی صورت پذیرفته وتاکید طرفین اولویت دادن به نیروهای بومی برای بکارگیری درصنایع پتروشیمی بود.معرفی یک نفربعنوان رابط نماینده با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای جلوگیری از پراکندگی کاروهمچنین جلوگیری از سوء استفاده افرادغیر مسئول مورد توجه واقع گردید.رعایت ماده ۴۷برنامه ششم توسعه کشور مبنی براولویت دادن به جذب نیروهای بومی از جانب صنایع نیز مورد تائید قرارگرفت .از جمله مواردمطروحه دیگر، ضرورت پیگیری اخذ مجوزهای نهایی واقدامات اجرایی فاز۲ منطقه ویژه اقتصادی بودکه می تواند کمک قابل توجهی به اشتغال منطقه داشته باشد.فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی شامل ۲۰شرکت پائین دستی ومیان دستی بوده که در قیاس با صنایع مادر موجودعلاوه‌ برآلایندگی کمتر، اشتغالزایی بیشتری داشته ومی تواند به اقتصادواشتغال منطقه کمک قابل توجهی کند.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top