پگيري ويژه

slider-peygiri2

مكاتبه رسمي علي گلمرادي به عنوان رئيس كميته اجتماعي فراكسيون مستقلين ولايي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص جلوگيري از اخراج و تضييع حقوق كاركنان بخش زير ساخت مخابرات در سطح كشور و مخصوصا استان خوزستان.لازم به ذكر است در جلسه مشترك وزير مذكور با مجمع نمايندگان استان، علي گلمرادي حضورا مراتب نگراني خويش را از شرايط نامساعد برنامه ريزي شده در حوزه مخابرات كشور ابراز و بر حل مشكل اين قشر زحمت كش از جانب مجموعه وزرات خانه تاكيد نمود.

peygiri-vizhe2

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top