بازدید علی گلمرادی از ستادهای تبلیغاتی کاندیدهای ریاست جمهوری

بازدید علی گلمرادی نماینده مردم شریف جنوب خوزستان از ستادهای تبلیغاتی کاندیدهای ریاست جمهوری

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top