افتتاح فاز دوم پتروشیمی کارون با حضور آقای علی گلمرادی

افتتاح فاز دوم پتروشیمی کارون با حضور آقای علی گلمرادی نماینده حوزه جنوب خوزستان مجلس شورای وآقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
◀️آقای زنگنه وزیر نفت
◀️خانم شاهدایی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
◀️آقای نژاد سلیم مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
◀️آقای شریعتی استاندار خوزستان
◀️ مسئولین استانی وشهرستان ومدیران شرکتهای پتروشیمی منطقه

 

*

*

 
Top