مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو موضوع ریزگردها در استان خوزستان

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو

موضوع:ریزگردها در استان خوزستان

این مصاحبه شامل یک بخش می باشد که می توانید از همین صفحه اقدام به دانلود هر بخش کنید


      پخش مصاحبه

*

*

 
Top