دیدارآقای علی گلمرادی با نمایندگان حق التدریسان شهرستان ها…

دیدارآقای علی گلمرادی با نمایندگان حق التدریسان شهرستان های امیدیه و ماهشهردر مسجد شهید خدادزاده شهرستان امیدیه

*

*

 
Top