مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو،توسعه صنعت گاز با همکاری روسیه

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو

موضوع:توسعه صنعت گاز با همکاری روسیه

این مصاحبه شامل دو بخش می باشد که می توانید از همین صفحه اقدام به دانلود هر بخش کنید


    پخش مصاحبه بخش یک
پخش مصاحبه بخش دو

*

*

 
Top