مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو (برنامه چشم انداز)

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو (برنامه چشم انداز)

مصاحبه علی گلمرادی با رادیو گفتگو (برنامه چشم انداز) در مورد نظارت بر قراردادهای بین المللی
این مصاحبه شامل دو بخش می باشد که می توانید از همین صفحه اقدام به دانلود هر بخش کنید

    پخش مصابه بخش یک
پخش مصابه بخش دو

*

*

 
Top