دیدار غیر منتظره نماینده محترم از محله نوپاژ واقع در ناحیه صنعتی و گفتگو با مردم شریف….

دیدار غیر منتظره نماینده محترم از محله نوپاژ واقع در ناحیه صنعتی و گفتگو با مردم شریف این محله در ارتباط با مشكلات منازل مسكوني

*

*

 
Top