دیدار و گفتگو با مسئولان تنها زور خانه موجود در بندر ماهشهر و بررسی …

zurkhane

دیدار و گفتگو با مسئولان  تنها زور خانه موجود در بندر ماهشهر و بررسی مشکلات و  قول مساعد نماینده محترم در پیگیری ورفع مشکلات آن

*

*

 
Top