جلسه علی گلمرادی با رئیس شورای شهر آبادان و کارآفرین برتر پیرامون مسائل فرهنگی منطقه

جلسه علی گلمرادی با رئیس شورای شهر آبادان و کارآفرین برتر پیرامون مسائل فرهنگی منطقه

جلسه علی گلمرادی با رئیس شورای شهر آبادان و کارآفرین برتر پیرامون مسائل فرهنگی منطقه/ گلمرادی: امور فرهنگی زیربنای توسعه در سایر مولفه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … است

۱۱ مرداد /۱۳۹۵

*

*

 
Top