بازدیدعلی گلمرادی از حوزه انتخابیه از بندر صیادی بحرکان

بازدید علی گلمرادی حوزه انتخابیه از بندر صیادی بحرکان و پیگیری مشکلات این بندر و صیادان/جمعه 22 مردادماه

بازدید نماینده حوزه انتخابیه از بندر صیادی بحرکان و پیگیری مشکلات این بندر و صیادان/جمعه ۲۲ مردادماه

*

*

 
Top