پیگیریهای نماینده محترم, آسفالت جاده جایزان امیدیه در هفته گذشته آغاز گردید

آغاز عملیات آسفالت  بخشی از جاده امیدیه به جایزان- فلکه میانکوه تاسه راهی موسوم به چیت پلنگ در هفته گذشته

آغاز عملیات آسفالت  بخشی از جاده امیدیه به جایزان- فلکه میانکوه تاسه راهی موسوم به چیت پلنگ در هفته گذشته

*

*

 
Top