مطالعه امکان سنجي استقرار نظام در شركت TPM پتروشيمي خوزستان

پتروشيمي خوزستان

امروزه نگهداري و تعميرات از پايه هاي اصلي هر صنعتي مي باشد و اهميت و نقش آن بر هيچکس پوشيده نيست. در جايي که صحبت از توليد اقتصادي است، حتما در کنار آن بحث نگهداري و تعميرات نيز مطرح است. سيستم تعميرات بهره ور فراگير به عنوان يک راهبرد نوين، در سطح صنايع و موسساتي که دستگاه ها و تجهيزات، نقش خاصي را در فرآيند ارايه خدمت ايفا مي کنند، تحول گسترده اي را ايجاد کرده است.
اين سيستم با نگرشي جامع تمامي عوامل موثر در ارايه خدمت را به همکاري فرا مي خواند و با ايجاد زيرساخت فرهنگي مناسب ارتقا کليه عوامل کيفي و بهره وري را با تکيه بر ارتقا اثربخشي تجهيزات تضمين مي کند. در اين پژوهش موضوع امکان سنجي استقرار نظام تعميرات بهره ور فراگير TPM در شرکت پتروشيمي خوزستان مورد بررسي قرار گرفت.

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top