تأثیر مدیریت شهري در کاهش آلاینده هاي صنایع ماهشهر

آلاینده هاي صنایع ماهشهر

در برخی از نواحی شهري، افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تردد خودروها و همچنین وجود کارخانجات صنایع مختلف، موجب افزایش دماي برخی مناطق شهري نسبت به دیگر مناطق می شود. تمرکز زیاد آلاینده ها اعم از سیستم حمل ونقل شهري و صنایع در هر قسمت از شهر، باعث افزایش میزان گازهاي آلاینده و به تبع آن، افزایش دماي محیط می گردد که این مسأله، تشکیل جزایر گرمایی را سبب می شود. این شرایط، باعث به خطر افتادن منافع و منابع اقتصادي و اجتماعی نسل هاي آتی می شود و بر خلاف توسعه پایدار می باشد. از این رو با بررسی هاي میدانی و مطالعات لازم، می توان اقدامات لازم جهت توزیع الگوي دمایی شهر را صورت داد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و مطالعه آلاینده ها و جزایرحرارتی در نتیجه عملکردهاي انسانی در شهر ماهشهر و جلوگیري از آلودگی هاي منابع زیستی از طریق برنامه ریزي ها……

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top