۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردين ۱۳۵۸، روز اعلام نتايج همه پرسى در مورد نوع حکومت پس از انقلاب اسلامى بود که طى آن ۲/۹۸ درصد مردم ايران به “جمهورى اسلامى” راى آرى دادند.
مردم ايران اسلامى اگرچه در طول مبارزات انقلابى خود شعار استقلال ، آزادى ، جمهورى اسلامى را در سرلوحه شعارهاى خود قرار داده بودند و به اين ترتيب با فريادهاى خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهورى اسلامى اعلام کرده بودند اما جهت تثبيت ثمره مبارزات اسلامى خود در روزهاى دهم و يازدهم فروردين ۵۸ با حضور در پاى صندوق هاى راى به “جمهورى اسلامى” راى قاطعى دادند.
پيش از آن برخى گروه ها و جريانات سياسى ناهمسو با جريان عمومى مردم پيشنهادهاى مختلفى مانند جمهورى ( بدون قيد اسلامى ) و يا جمهورى دمکراتيک و … جهت نوع و شکل حکومت آينده مى دادند.
در این روز ۲/۹۸ درصد مردم با لبيک به نداى رهبر خود پايه هاى نظام اسلامى را تثبيت کردند و خواستار حاکميت اسلام ناب و مترقى در حکومتى بر پايه مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خويش شدند.
پیام امام راحل به مناسبت این روز چنین بود: “صبحگاه ۱۲ فروردين که روز نخستين حکومت الله است از بزرگ ترين اعياد ملى و مذهبى ماست و ملت ما بايد اين روز بزرگ را عيد بگيرند و زنده نگه دارند. روزى که کنگره هاى قصر ۲۵۰۰ ساله حکومت طاغوتى فرود ريخت و سلطه شيطانى براى هميشه رخت بربست و حکومت مستضعفين جانشين آن گرديد .”
۱۲ فروردین از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز جمهوری اسلامی نام گرفت و تعطیل عمومی اعلام شد

*

*

 
Top