بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

انسان موجودي هدفمند و جویاي نشاط، خوشبختی و سعادت می باشد و تا زمانی که به آنچه می خواهد دست نیابد، احساس نش اط، خوشبختی و سعادت نمی کند . شاید به جرأت بتوان گفت همه ي تلاش هر انسان در جهت یافتن شادي، نشاط و خوشبختی درآینده است . در واقع می توان گفت احساس نشاط یکی از مهم ترین پشتوانه هاي ما براي مقابله با مشکلات است . نشاط واقعی به این بستگی دارد که انسان نیازها ي درونی وپنهانی خود را از طریقی که جامعه و هنجارهاي معمول آن را قبول دارد، برآورد

<p style=”text-align: center;”>برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید</p>

*

*

 
Top