راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهري اصول و راهكارها

rahbord

گسترش سريع شهرها، اكثر كشورهاي جهان را با مشكلات متعددي مواجه ساخته است . بهطوريكه نه تنها سياس تهاي شهرسازي بلكه مسايل اقتصاد ي- اجتماعي و زيس تمحيطي بسياري از مناطق شهري تحت تأثير اين پديده قرار گرفته اند. هر چند افزايش جمعيت علت اوليه ي گسترش سريع شهرها محسوب م يشود، ليكن پراكندگي نامعقول آن اثرات نامطلوبي بر محيط طبيعي وفرهنگي جوامع مي گذارد. تلاش هاي زيادي براي برطرف ساختن اثرات منفي گسترش پر اكنده شهرها به عمل آمده كه عمد هترين آنها راهبرد “رشد هوشمند” به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با “پراكندگي” توسعه شهري است كه در واقع رشد هوشمند جايگزيني براي پراكندگي محسوب ميشود….

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top