مديريت بر كاركنان نخبه

modiriyat-nokhbagan

گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش و تغيير جهت فزاينده از دارائيهاي مشهود به دارئيهاي غير مشهود فضاي رقابتي جديدي را براي سازمان ها ايجاد نموده است. در اين فضا تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني سازما نها را با چال شهاي جدي مواجه ساخته است. بقاء و ماندگاري شركت ها در شرايط رقابتي موجود بستگي به توان آنان در خلق تكنولوژي هاي جديد بمنظور تصاحب بازار هدف دارد. بنابراين طي دهه اخير سازمانها ناگزير به تغيير رويكرد از جمله توسعه مراكز تحقيق و توسعه براي پاسحگويي به شرايط جديد شده اند كه اين خود چالش هايي را به همراه داشته است….

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top