سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف

eslah

سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ مقام معظم رهبری
۱ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف،تبذير، تجملگرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه هابويژه رسانه ملي.
۲ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب.
۳ توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارايه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخص هاي كارآمدي، مسؤوليت پذيري، انضباط و رضايتمندي.
۴ آموزش اصول و روشهاي بهينه سازي مصرف در كليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزشهاي تخصصي دانشگاهي.

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top