اقتصاد مقاومتی و راهکار ها

اقتصاد مقاومتی

بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتی معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان‏بینی و اهداف داخلي دارد. برای ايجاد و تداوم این نوع اقتصاد، باید بر مزيت‏هاي توليد داخل و خوداتكايي تأكيد شود، تا بتوان كشور را از حالت تك محصولي خارج و امكان بهره‏مندي از مزيت هاي آن را براي كشور و جامعه فراهم نمود.
اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه در پي مقاوم سازي، بحران زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمد است و تحقق آن با برنامه ريزي و مديريت كارآمد، فرهنگ سازي و مشاركت عمومي مردم و انديشمندان در حوزه‏هاي مختلف امكانپذير است و مي‏تواند از طريق اقتصاد موازي، اقتصاد ترميمي، اقتصاد دفاعي، اقتصاد الگو، … و يا تركيبي از اين موارد ايجاد شود.

راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتی:

براي تحقق اقتصاد مقاومتي و بهره مندي از مزاياي آن، مي‏توان از راهكارهايي به شرح ذيل بهره جست.
۱٫ ارايه تسهيلات بانكي براي توليد كالاها و ارايه خدمات با سود پايين و شرايط مناسب؛
۲٫ شفافيت و اعتمادسازي براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي؛
۳٫ ايجاد شرايط بازار رقابت كامل؛
۴٫ كاهش نرخ تورم؛
۵٫ كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت و جلوگيري از خام فروشي؛
۶٫ جلوگيري از واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند؛
۷٫ حمايت از توليد داخلي؛
۸٫ كاهش روند اداري شروع و ادامه فعاليت هاي اقتصادي؛
۹٫ ايجاد فرهنگ عمومي در زمينه توسعه شراكت‏ها و مشاركت صاحبان ايده با صاحبان سرمايه.

*

*

 
Top