زنان و توسعه

zanan

پیشرفت و توسعه کشور نياز به تفكر، تلاش و حضور زنان و مردان توانمند در عرصه‏هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، توليدي و .. است. در اين مسير نقش و رسالت زنان مي‏‏تواند بسيار مشهودتر و اثرگذارتر از مردان باشد. چرا كه زنان علاوه بر اينكه حدود ۵۰ درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي‏دهند، هم اكنون از لحاظ رشد علمی در جايگاه ويژه‏اي قرار دارند و در كنار ايفاي نقش‏ و ارايه فعاليت‏هاي با ارزش افزوده در محيط ‏هاي كاري و سازماني، در رشد، پرورش و تربيت فرزندان به عنوان كساني كه عهده‏دار وظايف و مسئوليت‏ هاي آينده جامعه خواهند شد نقش كليدي را به عهده داشته و اين قشر عظيم جامعه در نقش مادر در جهت دادن به تفكرات فرزندان و آماده نمودن آنها براي پذيرش نقش‏ها و مسئوليت ‏هاي بزرگ آينده، ايجاد ارزش افزوده، رشد اجتماعي و توسعه كشور بسيار اثرگذارند.
از آنجا كه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه‏های کشور را دختران تشکیل می‏ دهند لذا از اين سرمایه عظیم ايجاد شده بايد براي رشد و آباداني كشور استفاده مطلوبتري شود. با مشاركت و هم‏انديشي بيشتر با اين قشر فرهيخته جامعه، مي‏بايست طوري برنامه‏ريزي و مديريت شود كه زنان در كنار نقش‌ها و مسئوليت‏ هاي بزرگي كه در خانه و خانواده به عهده‏دارند در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، مشاوره‏اي، ايجاد مشاغل خانگي، بيشتر وارد شده و فرصتي فراهم گردد كه از توان فكري و عملي آنها براي ايفاي نقش ‏هاي مؤثرتر به منظور رشد، بالندگي و توسعه كشور به صورت هد فمند، بهتر استفاده شود.
بخشي از اين برنامه‏ها مي‏تواند شامل:
• برنامه ریزی به منظور پیاده سازی و گسترش عدالت اجتماعي و عدالت جنسیتي؛
• تخصيص بودجه در زمينه‏هاي آموزش عمومي، نیازهای زنان و خانواده؛
• توسعه کمی و کیفی و ارتقای توانایی‏های عمومی و تخصصی نهادهای مردمی مرتبط با زنان و خانواده‏ها؛
• ترغیب و تشویق بيشتر زنان جهت مشارکت در فعاليت‏هاي اقتصادي و اجتماعي در قالب نهادهای مردمی؛
. برنامه‏ريزي و ايجاد بستر لازم براي گسترش روحيه اميد، باور و نشاط در خانواده ها و جامعه.

*

*

 
Top