قانون اساسی ژاپن،کانادا،فرانسه

ghanonasasi

قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏

اصل‏۱
امپراتور مظهر كشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وي‏ از اراده‏ مردم‏ ناشي‏ مي‏ گردد كه‏ قدرت‏ حاكم‏ را در دست‏ دارند.
اصل‏۲
تاج‏ و تخت‏ امپراتوري‏ مورثي‏ خواهد بود و جانشيني‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوري‏ مصوب‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد شد.
اصل‏۳
كليه‏ اقدامات‏ و احكام‏ امپراتور در امور دولتي‏ بايد با مشورت‏ و تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ باشد. بدين‏ ترتيب‏ مسيولت‏ احكام‏ مزبور به‏ عهده‏ هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.
اصل‏۴
امپراتور فقط در امور دولتي‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند اقدام‏ نمايد و در مورد حكومت‏، قدرتي‏ ندارد. امپراتور مي‏ تواند اجراي‏ امور دولتي‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ ديگران‏ تفويض‏ نمايد.
اصل‏۵
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوري‏، شوراي‏ نيابت‏ امپراتوري‏ تشكيل‏ گردد، جانشين‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتي‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا مي‏ باشد.
اصل‏۶
امپراتور، نخست‏ وزير منتخب‏ مجلسين‏ را منسوب‏ مي‏ نمايد. رييس‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را هيات‏ وزيران‏ معرفي‏ و امپراتور وي‏ را منسوب‏ مي‏ كند….

برای دریافت قانون اساسی کشور ها از لینک های زیر استفاده کنید

قانون اساسی ژاپن

قانون اساسی فرانسه قانون اساسی کانادا

*

*

 
Top