گزیده ای از سخنرانی مهندس گلمرادی

slider1
-به حقیقت مردم شایسته خدمت بی منت می باشند و البته این نوع خدمت نیازمند غیرت، جسارت و میزان دانش دانشگاهی و تجربی مدیران می باشد
-مدیریت یعنی آنچه را به عنوان منابع در اختیار داریم برای بهبود زندگی مردمان بکار گیرم و فرصت استفاده از آنها را برای آنها به وجود آوریم
-شرم آور است که با وجود این همه ظرفیت اقتصادی و صنعتی از قبیل نفت، گاز، صنایع متعدد پتروشیمی، بزرگترین بندر کشور، وجود دریا و رودخانه، سیستم حمل و نقل چندوجهی و مهمتر از همه این همه نیروی کار جوان، شاهد این همه کمبود و نواقص در سطح حوزه می باشیم
-ما باید تلاش کنیم برنامه ریزی هایمان معطوف به عمل باشد نه جایگزین عمل، و عمل مان مبتنی بر برنامه

*

*

 
Top