فقط عمل

slider4

به واقعیت حل این همه مشکلات منظقه نیازمند غیرت، شجاعت و سخت کوشی می باشد. در دنیای امروز شعار کار ساز نیست، باید عمل گرا باشیم.باید کار کرده باشیم و کارنامه داشته باشیم.برای جلب رضایت خدا از طریق کار کردن برای مردم نباید از تهدید ها،تخریب ها و پرونده سازی ها یترسیم . مرد عمل باید خود را برای هر گونه آسیب ها مهیا کند.

مسئولات باید سعی بکنند تا مردم در رفاه باشند

*

*

 
Top