صدا

rizagardha

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو موضوع ریزگردها در استان خوزستان

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو موضوع ریزگردها در استان خوزستان

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو موضوع:ریزگردها در استان خوزستان این مصاحبه شامل یک بخش می باشد که می توانید از همین صفحه اقدام به دانلود هر بخش کنید

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو،توسعه صنعت گاز با همکاری روسیه

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو موضوع:توسعه صنعت گاز با همکاری روسیه این مصاحبه شامل دو بخش می باشد که می توانید از همین صفحه اقدام به دانلود هر بخش کنید

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو (برنامه چشم انداز)

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو (برنامه چشم انداز)

مصاحبه علی گلمرادی با رادیو گفتگو (برنامه چشم انداز) در مورد نظارت بر قراردادهای بین المللی این مصاحبه شامل دو بخش می باشد که می توانید از همین صفحه اقدام به دانلود هر بخش کنید

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو اقتصاد

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو اقتصاد

مصاحبه زنده رادیویی علی گلمرادی نماینده مردم شریف جنوب خوزستان و رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس با رادیو اقتصاد موضوع : درآمد نفت و اثرات آن بر اقتصاد    

Top