پژوهش و توسعه

gardeshgari

تعیین استراتژی بهینه برای توسعه گردشگری دریایی…

تعیین استراتژی بهینه برای توسعه گردشگری دریایی…

برنامه ریزی برای توسعه گردشگری دریایی در گرو بررسی دقیق و شناخت از منطقه مورد مطالعه و مستلزم دسترسی به مدل های برجسته ای برای تحلیل برنامه ریزی است. در این |ژوهش از رهیات تلفیقی swot-anp جهت تعیین مناسب ترین استراتژی برای توسعه توریسم دریایی جزیره کیش استفاده شده است…. برای دریافت فایل کامل بر

karafarini

توسعه فرهنگ كارآفريني؛ عوامل و راهكارها

كارآفريني نقشي مهمي در فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني ايفا مي كند. توسعه فرهنگ كارآفريني، نيازمند وجود برخي عوامل و مؤلفه ها است . از اين رو، در مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني در دانشگاه پيام نور استان مازندران، با هدف اصلي شناخت و دسته بندي ميزان تأثير اين عوامل

توسعه شهری

امكان سنجي اجراي طرحهاي استراتژي توسعه شهري

شهر به عنوان پديدهاي پيچيده و پوياست كه در گذر زمان همواره دچار تحولاتي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي مي شود. در نتيجه رشد سرسام آور شهرها مديريت شهري به علّت فقدان منابع و زمان لازم براي پاسخگويي به نيازهاي فزاينده شهروندان، دچار معضلي گرديده كه رهايي از آن را تنها در

Top