پژوهش و توسعه

کتابچه برنامه استراتژیک آقای علی گلمرادی برای منطقه بندر امام خمینی ،بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان

تدوین برنامه استراتژیک برای منطقه

تدوین برنامه استراتژیک برای منطقه

کتابچه برنامه استراتژیک آقای علی گلمرادی برای منطقه بندر امام خمینی ،بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان مديريت استراتژيک در يک نگاه نویسندگان و اندیشمندان مدیریت هر کدام تعریف خاصی از این نوع برنامه ریزی ارائه داده اند که شاید بتوان همه آنها را در این تعریف خلاصه نمود: برنامه ریزی استراژیک،فرآیندی است که در جهت

ترک خدمت کارکنان

عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان دانشمدار صنايع پتروشيمي

ارزشمند ترین منابع سازمان، نیروی متخصص و دانشی است، به طوری که استفاده سایر منابع و ارائه روش های جدید در تولید کالا یا ارائه خدمات، ترکیب و تلفیق روش ها، خلق ایده های…. برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

پتروشيمي خوزستان

مطالعه امکان سنجي استقرار نظام در شركت TPM پتروشيمي خوزستان

امروزه نگهداري و تعميرات از پايه هاي اصلي هر صنعتي مي باشد و اهميت و نقش آن بر هيچکس پوشيده نيست. در جايي که صحبت از توليد اقتصادي است، حتما در کنار آن بحث نگهداري و تعميرات نيز مطرح است. سيستم تعميرات بهره ور فراگير به عنوان يک راهبرد نوين، در سطح صنايع و موسساتي

تأثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر مديريت سود

تأثير حاكميت شركتي بر مديريت سود…

تأثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بز مديریت سود در شركت هاي شيميايي ودارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.که بدیم منظور از میان ۶۹ شرکت،۵۲ شرکت با شرایط ذکر شده زیر انتخاب شده اند: ۱-شرکت قبل از سال ۸۳ پذیرفته شده باشد، ۲-شرکت پایان سال مالی خود را پاین اسفند ماه هر سال

مهاجرت معلمین

بررسی عوامل دافعه سازمانی مؤثر بر میزان تمایل به مهاجرت در بین معلمین شهرستان امیدیه

هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه عوامل دافعه سازمانی مؤثر بر میزان تمایل به مهاجرت در بین معلمن شهرستان امیدیه از استان خوزستان می باشد . از دیگر هدف های مهم این تحقیق بررسی و شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه برای مهاجرت نکردن معلمین و ارائه راهکارهای عملی و مناسب به مسؤولین جهت نگهداشت نیروی

آلاینده هاي صنایع ماهشهر

تأثیر مدیریت شهري در کاهش آلاینده هاي صنایع ماهشهر

در برخی از نواحی شهري، افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تردد خودروها و همچنین وجود کارخانجات صنایع مختلف، موجب افزایش دماي برخی مناطق شهري نسبت به دیگر مناطق می شود. تمرکز زیاد آلاینده ها اعم از سیستم حمل ونقل شهري و صنایع در هر قسمت از شهر، باعث افزایش میزان گازهاي آلاینده و

اثرات محیط زیستی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه

بررسی اثرات محیط زیستی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي ماهشهر

صنایع پتروشیمی با توجه به ماهیت فعالیتها و فرایندهاي انجام گرفته و به واسطه تولید پساب، انتشار گازهاي آلاینده، پسماندهاي خطرناك داراي پتانسیل ایجاد آثار سوء بر محیط زیست می باشند . در این مطالعه اثرات ناسازگار صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادي ماهشهر بر زیستگاه هاي موجود در منطقه بررسی گردیده است. عمده صنایع پتروشیمی موجود دراین منطقه در

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

انسان موجودي هدفمند و جویاي نشاط، خوشبختی و سعادت می باشد و تا زمانی که به آنچه می خواهد دست نیابد، احساس نش اط، خوشبختی و سعادت نمی کند . شاید به جرأت بتوان گفت همه ي تلاش هر انسان در جهت یافتن شادي، نشاط و خوشبختی درآینده است . در واقع می توان گفت

rahbord

راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهري اصول و راهكارها

گسترش سريع شهرها، اكثر كشورهاي جهان را با مشكلات متعددي مواجه ساخته است . بهطوريكه نه تنها سياس تهاي شهرسازي بلكه مسايل اقتصاد ي- اجتماعي و زيس تمحيطي بسياري از مناطق شهري تحت تأثير اين پديده قرار گرفته اند. هر چند افزايش جمعيت علت اوليه ي گسترش سريع شهرها محسوب م يشود، ليكن پراكندگي نامعقول

modiriyat-nokhbagan

مديريت بر كاركنان نخبه

گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش و تغيير جهت فزاينده از دارائيهاي مشهود به دارئيهاي غير مشهود فضاي رقابتي جديدي را براي سازمان ها ايجاد نموده است. در اين فضا تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني سازما نها را با چال شهاي جدي مواجه ساخته است. بقاء و ماندگاري شركت ها در شرايط رقابتي

Top